Medlemsvillkor

Åtkomst

I dessa villkor avser benämningen ”Tjänsten” den information och tjänster som kan nås genom www.elevspel.se och www.helpfulgames.com (hädanefter benämnt ”www-sajt/-sajter”) samt plus.elevspel.se och plus.helpfulgames.com (hädanefter benämnt ”plus-sajt/-sajter”) och erbjuds av Elevspel AB, org. nr 556960-4068, Björkvägen 25, 90738 Umeå, Sverige (hädanefter benämnt ”Elevspel”).

I de fall särskilda villkor gäller för någon av ovan nämnda webbplatser står det uttryckligen i nedanstående villkor.

Allmänna villkor

i Tjänsten vill vi att du behandlar andra som du själv vill bli behandlad. För att ingen skall känna sig trakasserad eller kränkt har vi satt upp ett antal regler som måste följas. Om du publicerar uppgifter om andra personer är du ansvarig enligt personuppgiftslagen för din publicering. En överträdelse av lagen kan leda till skadestånd och i vissa fall till straff.
När du blir medlem i Tjänsten godkänner du våra allmänna villkor som du hittar på denna sida. Därför är det viktigt att du först läser igenom våra regler nedan så att du vet vad som är okej och vad som inte är det:

 • Du som skapar ett lärarkonto eller föräldrakonto är över 18 år.
 • Om du skapar ett elevkonto åt en elev skall du ha rätt att göra det. Om eleven är under 18 år kräver detta oftast godkännande från målsman.
 • All användning av Tjänsten omfattas av dessa villkor, oavsett om det är via webbläsare, app för mobil eller annat sätt.
 • Felaktiga uppgifter vid registreringen kan medföra att ditt konto blir raderat.
 • Du får bara ha ett medlemskap i Tjänsten. Medlem som inte uppfyller villkoren kan utan förvarning få sitt medlemskap avslutat.
 • Som medlem är du ytterst ansvarig för dina inloggningsuppgifter. Alla aktiviteter som sker genom ditt konto anses du vara personligt ansvarig för.
 • Om du ger oss tillåtelse vid skapandet av ditt konto kan Elevspel skicka ut erbjudanden och göra marknadsundersökningar med dina medlemsuppgifter som grund.
 • Elevspel har rätt att granska ditt medlemskonto när misstanke om missbruk av villkoren föreligger.
 • Elevspel kan när som helst ändra eller ta bort en eller flera spel eller tjänster som erbjuds i Tjänsten. Användaren har endast rätt att använda Tjänsten i dess aktuella tillstånd.
 • Elevspel förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren i framtiden utan förvarning. Användaren skall hålla sig uppdaterad med gällande villkor genom att besöka denna sida.
 • Användaren är ansvarig för att ha erforderlig teknisk utrustning för att kunna använda Tjänsten.
 • Elevspel tar inget ansvar och ger inga garantier för Tjänstens tillgänglighet eller korrekthet. Elevspel förbehåller sig även rätt att gallra, korrigera eller radera hela användarkonton såväl som enskilda uppgifter.
 • Elevspel använder inmatade uppgifter från användare för att förbättra tjänster, felsöka buggar samt säkerställa drift och funktionalitet av Tjänsten.
 • Allt innehåll i Tjänsten är skyddat av svensk upphovsrätt och får ej kopieras utan medgivelse från Elevspel. Du får inte tillgängliggöra innehållet i Tjänsten för tredje part. Detta innebär bland annat att du inte får kopiera Tjänsten i sin helhet eller i enskilda delar och sprida dem till andra.

Egna spel

 • För att få skapa egna spel i Tjänsten måste du vara minst 18 år och myndig. Elever får ej skapa spel.
 • Som medlem förbinder du dig att inte ladda upp stulna texter eller bilder som du ej har rättigheterna att använda. Skulle sådan överträdelse ske kommer bilden eller texten omedelbart att tas bort och medlemmen hållas ansvarig mot upphovsrättsinnehavaren. Elevspel kan aldrig hållas ansvarig för medlemmarnas uppladdade texter eller bilder.
 • Alla medlemmar äger rätten till sina egna texter och bilder och kan förfoga över dessa hur de vill. Elevspel äger dock rätten att förmedla sitt insamlade material till en tredje part utan att ersätta medlemmen.
 • Alla spel granskas av Elevspel innan de godkänns för publicering. Detta gäller endast spel som har markerats som publika, men privata spel kan också granskas om Elevspel får indikation på att så behövs. Det är dock alltid spelskaparen som är ansvarig för innehållet i spelet som skapats. Elevspel förbehåller sig rätten att korrigera stavfel och andra tydliga felaktigheter i text.
 • Alla spel som skapas får användas av Elevspel för att främja Elevspel. Detta får ske hur och var som helst utan att rådfråga spelskaparen först.
 • Publika spel måste:
  • Vända sig till alla elever och vara väl anpassade till den angivna målgruppen.
  • Vara fria från sakfel och stavfel. Om Elevspel får information om att ett spel innehåller felaktigheter kan spelet komma att blockas bort från de publika ämnessidorna. Medlemmen kan då rätta till eventuella felaktigheter och skicka in spelet på nytt.
  • Vara reklamfri. Vi godkänner inga spel som innehåller någon form av reklam.
  • Vara unikt. Det får inte finnas ett annat spel i Tjänsten som är nästan identiskt.
  • Ha svensk titel, beskrivning samt namn på spelnivåerna om spelet skapas på www.elevspel.se eller plus.elevspel.se. Önskas engelska kan spelet skapas på www.helpfulgames.com eller plus.helpfulgames.com.
  • Vara väl beskrivna och lätta att förstå hur de skall spelas.
  • Träna eleven i en eller flera förmågor inom ett eller flera ämnen på ett pedagogiskt välstrukturerat sätt som dessutom tilltalar andra pedagoger.
  • Passa alla plattformar Tjänsten stödjer, dvs. uppdaterade webbläsare på både datorer och populära surfplattor.
 • Elevspel förbehåller sig rätten att neka publik publicering, t.ex. om något av ovanstående krav inte uppfylls.

Om du bryter mot våra regler

Vi gör stickprovskontroller av vad som görs i Tjänsten och tar även emot klagomål från besökare och andra användare. Vid misstanke, klagomål eller tips om att någon medlem brutit mot reglerna kontrollerar vi detta genom att gå igenom loggar av till exempel IP-adresser. Om vi finner att någon brutit mot medlemsvillkoren kan vi varna medlemmen och i grövre fall stänga av medlemmen. I de fall regelbrottet är både grovt och ett lagbrott kan vi komma att polisanmäla medlemmen. Om vi finner att något är kränkande eller förnedrande och mot reglerna tas detta bort utan förvarning och användaren stängs av.

Ditt medlemskap

Medlemskapet är personligt och gäller tills vidare. Vill du säga upp medlemskapet gör du detta genom att radera ditt konto eller kontakta oss. Elevspel förbehåller sig rättigheten att visa annonser för dig och dina elever om Tjänsten används genom www-sajt.

Under inga omständigheter medför ett medlemskap att du får använda dig av information från Tjänsten utanför Elevspels distributionskanaler.

Råd för lösenord

Lämna inte ut ditt lösenord till någon. Om du tror att någon annan fått tillgång till ditt lösenord ska du genast ändra lösenordet. Om du är inloggad på en dator som fler använder så tänk på att logga ut när du är klar. Vi råder dig att byta ditt lösenord vid första inloggningen, men även med jämna intervall. Använd inte samma lösenord till flera tjänster.

Elevers lösenord

Det är endast du som är ansvarig lärare som kan byta en elevs lösenord. Använd ett lagom svårt lösenord och absolut inget lösenord som du använder någon annanstans. Detta eftersom elevens lösenord sparas i ett format som gör det läsbart. Elevens lösenord måste vara läsbart för att du och elevens andra lärare (via grupper) skall kunna läsa elevens lösenord och hjälpa denne vid inloggningsproblem.

Integritetspolicy

Elevspel är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Elevspel för att administrera kundrelationen. För att du skall kunna använda Tjänsten krävs ditt samtycke till hur informationen om dig visas, används och lagras i Tjänsten och som beskrivs här. Om så krävs, förutsätter Elevspel att du som kund, från respektive elevs vårdnadshavare, har inhämtat samtycke till att uppgifter om dina elever/barn används enligt nedan.

Uppgifter och deras användning

I Tjänsten lägger pedagoger, vårdnadshavare, barn och elever in personuppgifter och annat material som används i förskola, under skolgång och vid annat lärande. Exempel är spelresultat, kontaktuppgifter (adress, telefon och e-post), meddelanden, personlig användarprofil, individuella underlag för utvecklingssamtal och åtgärdsprogram. Informationen lagras för dig och dina elever eller barn.

Uppgifterna används för att stödja lärande i och utanför skolan. Personuppgifter för elever publiceras genom Tjänsten endast för behöriga inloggade medlemmar i Tjänsten, som tillhör eller har relation till samma grupper som du själv, och som har behörighet att se uppgifterna. Exempelvis kan alla lärare som arbetar med en elevs klass se elevens individuella spelresultat. Personuppgifter för användare som inte är elev kan publiceras publikt i Tjänsten om användaren själv aktivt valt detta i sina användarinställningar. Sådan publicering avser till exempel att visa vem som skapat ett visst spel.

Elevspel lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse, om inte gällande lagstiftning kräver att vi gör så.

Du kan själv när som helst logga in på ditt konto i Tjänsten och se vilka uppgifter som finns lagrade om dig samt de barn eller elever du har behörighet till.

Elevspel behandlar även personuppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en kontaktförfrågan via kontaktformulär, e-post eller annat kommunikationsmedel, och för att handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är initialt att behandlingen är nödvändig för att utföra en intresseavvägning. Personuppgifter i kommunikation med Elevspel följer våra regler om lagring, se nedan, men gallring kan även ske omedelbart efter avslutad kommunikation, beroende på kontaktförfrågans innehåll.

Informationssäkerhet och lagring

Uppgifterna i Tjänsten lagras och hanteras på servrar i Sverige. Uppgifterna säkerhetskopieras regelbundet för att minimera risken för informationsförlust och driftsavbrott. Alla lagrade uppgifter sparas så länge den tillhörande användaren finns kvar. Elevspel förbehåller sig dock rätten att radera personuppgifter efter 18 månaders inaktivitet. När ett lärar- eller föräldrakonto raderas, raderas också samtliga elevkonton som är knutna till det kontot, om dessa inte har någon koppling till ett annat aktivt lärar- eller föräldrakonto.

Rättning av felaktiga uppgifter görs av användaren efter inloggning, eller av Elevspel efter begäran, om inloggning inte är möjlig. Om en person önskar radera sin användare kommer alla lagrade personuppgifter för den användaren att raderas eller, om radering inte är möjlig, anonymiseras.

Cookies

Läs även hur vi använder cookies på Elevspel, eftersom godkännandet av dessa villkor även inkluderar vår användning av cookies.

Annonser

Drift och verksamhet av Tjänsten finansieras genom plusmedlemskap och annonser. Alla användare som har ett plusmedlemskap för Tjänsten skall använda en plus-sajt och slipper då alla annonser i Tjänsten.
Användare utan plusmedlemskap skall använda en www-sajt och får olika typer av annonser presenterade för sig. Dessa förekommer främst i form av banners. Annonser kan i vissa fall även förekomma i speciella utskick eller andra medier.
Elevspel har en mycket strikt etisk och moralisk granskning av annonsbudskap och annonsörer. Elevspel använder till stor del Google för annonshantering och du kan läsa Googles regler för användning av deras tjänster på Googles webbplats. samt deras policy för annonsering. Vill du ändra dina inställningar för annonser på en www-sajt kan du göra det på alla sidor med annonser längst ned under länken Sekretess.
Vid ej avtalad annonsering av företag eller organisation i Tjänsten, som t.ex. i spel eller kommentarer, kommer medlemmen omedelbart att stängas av eller bötfällas.

Plusmedlem

Som plusmedlem slipper användaren annonser i Tjänsten genom plus-sajter. Genom att beställa plusmedlemskap ingår du som köpare ett avtal med Elevspel under vald avtalsperiod. Avtalsperioden löper tills den är slut utan möjlighet att pausa, avbeställa eller minska omfattningen på avtalet. Nedräkningen av dagar i avtalsperioden påbörjas vid första aktivering oavsett antal köpta medlemskap och gäller sedan i beställt antal månader.
Ett medlemskap måste aktiveras inom 6 månader från beställning. Avtalet gäller endast för den kontotyp som beställningen avser, dvs. ett plusmedlemskap för lärare kan inte användas för en förälder och vice versa.

 • Plusmedlemskap får endast tecknas av företag eller myndig person.
 • Utskrivet material från Tjänsten får ej användas efter att licensen för plusmedlemskap har upphört.
 • Åtkomst till Tjänsten  sker genom plus-sajt. Eventuell inloggning på www-sajt resulterar i omdirigering till motsvarande plus-sajt.
 • Vid avtalets utgång övergår plusmedlemskapet till ett vanligt medlemskap och inloggning till Tjänsten på plus-sajt nekas. För inloggning till Tjänsten på www-sajt krävs uttryckligt godkännande från användaren, om inte sådant godkännande redan givits.
 • Övriga medlemsvillkor för Tjänsten gäller även för plusmedlemskap.

Betalning

Betalning sker beroende på produkt och köpare genom PayPal eller faktura. Ingen automatisk förnyelse av medlemskap sker, men ett e-postmeddelande kommer att skickas ut cirka 30 dagar innan avtalsperioden löper ut och informera om detta. Önskas förlängning måste beställaren aktivt beställa detta.

Om leverans av aktiveringskoden visar sig ske till en annan geografisk placering än beställd och betald förbehåller Elevspel sig rätten att efterkräva eventuell obetald moms.

PayPal

Dessa betalsätt tillhandahålls av tredje part (PayPal) med vilka Elevspel samarbetar för detta syfte. Vilka betalningsalternativ  du erbjuds kan variera från tid till annan, men inkluderar oftast PayPal-konto, betalkort samt kreditkort. Mer information om de olika betalsätten samt kundservice hittar du på Paypals webbplats www.paypal.com.

Faktura

Köparen förbinder sig att betala fakturor inom 30 dagar. Invändning mot faktura skall göras inom sju dagar. Beställaren är ansvarig för att faktureringsadressen stämmer. Betalning sker i Sverige genom bank-giro och från utlandet genom banköverföring.
Elevspel tar ingen faktureringsavgift, men vid utebliven eller otillräcklig betalning tillkommer påminnelseavgift enligt lag, 50 kr, och ränta för vid var tid utnyttjad kredit 22,2%.

Ångerrätt

Enligt lagen (SFS 2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har köparen om köparen är konsument ångerrätt i 14 dagar efter dagen då avtalet om plusmedlemskap ingicks om plusmedlemskapet inte redan aktiverats i Tjänsten. Om köparen önskar utnyttja ångerrätten inom denna tidsram kan köparen kontakta Elevspel.

Samarbetspartner

Google (Gäller ej plus-sajter)

Elevspel använder på www-sajter ett flertal tjänster från Google, primärt för webbplatsstatistik och annonsering. Därför godkänns även Googles användarvillkor när du godkänner de ovan specificerade användarvillkoren vid åtkomst genom www-sajt. Elevspel och Google är oberoende av varandra personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas i respektive system.

Support

Elevspel ger support via e-post som initieras via kontaktformulär som det länkas till i sidfoten på samtliga webbsidor i Tjänsten. Elevspel försöker alltid svara inom en arbetsdag, även om Elevspel inte kan garantera svar inom denna tid. Support till plusmedlem via plus-sajt prioriteras vid hög arbetsbelastning på support.

Revisionsdatum för ovanstående medlemsvillkor: 2023-11-13